Mājas lapas pasūtījumu veikšanas noteikumi

1.Noteikumos lietotās definīcijas:

Interneta veikals – Sabiedrības uzturēta interneta vietne www.dizniedras.lv, kurā iespējams iegādāties un/vai rezervēt Preces un Pakalpojumus;
Noteikumi – šie Interneta veikala lietošanas noteikumi;
Pircējs –  juridiskā persona vai pilngadīga fiziskā persona, kas vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Preci(-es);
Preces – jebkuras preces, kas Interneta veikalā tiek piedāvātās un ko Pircējs var pasūtīt un iegādāties;
Pakalpojumi – jebkuri pakalpojumi, kas interneta veikalā tiek piedāvāti un ko Pircējs var rezervēt;
Sabiedrība – Salas pagasta zemnieku saimniecība DIŽNIEDRAS, reģ. Nr. 44101038282, juridiskā adrese: “Dižniedras”, Gātciems, Salas pag., Mārupes nov., LV-2105.

2.Vispārējie noteikumi:
1.1. Noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp Pircēju un Sabiedrību saistībā ar Precēm, Pakalpojumiem un to piegādi, ja tas tiek piedāvāts. Noteikumi uzskatāmi arī par distances līgumu starp Pircēju un Sabiedrību, izņemot Noteikumu sadaļā “Preču rezervācija” minēto gadījumu.
1.2. Pircēja reģistrēšanās Interneta veikalā un/vai pirkumu izdarīšana apliecina Pircēja piekrišanu Noteikumiem.
1.3. Pircējam ir aizliegts izpaust trešajām personām Pircēja Interneta veikala piekļuves datus. Pircējs ir informēts un piekrīt, ka visas darbības, kas veiktas Interneta veikalā, izmantojot Pircēja piekļuves datus, ir saistošas Pircējam un tiks uzskatītas par Pircēja veiktām.
1.4. Pircējam ir pienākums norādīt un ievadīt patiesus un pilnīgus savus datus, kontaktinformāciju un maksāšanas līdzekļus.

3.Preču rezervācijas noteikumi:
3.1. Pircējam ir tiesības Interneta veikalā veikt Preču rezervāciju. Rezervācijas gadījumā Pircējs izvēlas Preci, rezervē to, norāda vēlamo Preces izņemšanas vietu un ievada datus par sevi. Samaksa par rezervēto Preci jāveic veikalā pie Preces izņemšanas.
3.2. Preču rezervācija nav uzskatāma par Pušu vienošanos attiecībā uz Preces pirkumu, cenu u.tml.
3.3. Pircējs var izņemt rezervēto Preci pēc tam, kad ir saņēmis apstiprinājumu no Sabiedrības (īsziņa, e-pasts, telefona zvans).
3.4. Pēc rezervācijas apstiprināšanas Prece būs Pircēja izvēlētajā veikalā rezervācijas veikšanas dienā un vēl 2 (divas) darba dienas pēc tam.
3.5. Rezervācijas gadījumā Pircējam tiek rezervētas izvēlētās Preces, bet netiek garantēta Preču cena, jo tā ir atkarīga no dienas, kad Pircējs rezervētās Preces izņem. Par cenas maiņu Pircējs netiek atsevišķi informēts un cena ir redzama veikalā, kur tā pieejama izņemšanai.
3.6. Preču rezervācijas gadījumā nav iespējams izmantot atteikuma tiesības, jo Preces pirkums tiek izdarīts veikalā un Pircējam ir tiesības iepazīties ar izvēlēto Preci un tās īpašībām klātienē pirms pirkuma izdarīšanas un samaksas veikšanas.

4.Brauciena ar kvadriciklu rezervēšanas noteikumi:
4.1. Lai pieteiktos braucienam ar kvadriciklu, Jums jābūt vismaz 16 gadus vecam un ar pamatiemaņām braukšanai ar motorizētiem transporta līdzekļiem. Veiciet rezervāciju savlaicīgi, lai iegūtu vietu vēlamajā datumā. Braucieni notiek iepriekš izsludinātos datumos un laikos, kas norādīti mājas lapā pieejamā aktivitātes kalendārā.
4.2. Rezervāciju ir iespējams veikt mājaslapā www.dizniedras.lv vai sazinoties ar Sabiedrības administrāciju darba dienās no 9:00 – 18:00 pa tālr. +371 22334480 vai e-pastu dizniedras@dizniedras.lv.
4.3. Kad rezervācija ir veikta, to drīkst mainīt ne vēlāk kā vienu dienu pirms brauciena noliktā laika.
4.4. Uz aktivitātes vietu ir jāierodas 15 minūtes pirms noliktā brauciena laika, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu (Pasi vai Personas apliecību).
4.5. Brauciens notiek pa īpaši ierādītu laukumu. Brauciena laikā ir jāievēro instruktora norādījumu, kā arī līguma noteikumi.
4.7. Klients nes pilnu atbildību par jebkuriem Sabiedrībai radītiem zaudējumiem, kas radušies klientam tīši neievērojot drošības noteikumus vai personāla norādījumus. Pirms brauciena klientam jāparaksta Nomas kvadricikla lietošanas noteikumus.
4.8. Pakalpojums Jums netiks sniegts, ja būsiet lietojis alkoholu vai citas apreibinošas vielas, kā arī gadījumā, ja nevarēsiet uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu un neparakstīsiet Nomas kvadricikla lietošanas noteikumus“.
4.9. Braucienu sākumpunkts ir Sabiedrības juridiskajā adresē “Dižniedras”, Gātciems, Salas pag., Mārupes nov., klientam jāierodas sākumpunktā vismaz 15 minūtes pirms rezervētā laika.

Ja Jums ir radušies papildu jautājumi vai neskaidrības, kontaktējieties ar Sabiedrības administrāciju biroja darba laikā!